پکیج فیلتراسیون دستی ساخت شرکت آبان گستر کرمان با استفاده از فیلترهای دیسکی جیمتن اسپانیا
ظرفیت : 40 لیتر بر ثانیه

پکیج فیلتراسیون تمام اتوماتیک ساخت شرکت آبگیر حیات کرمان با استفاده از فیلترهای دیسکی جیمتن اسپانیا
ظرفیت : 56 لیتر بر ثانیه

پکیج فیلتراسیون تمام اتوماتیک ساخت شرکت آبگیر حیات کرمان با استفاده از فیلترهای دیسکی جیمتن اسپانیا
ظرفیت : 56 لیتر بر ثانیه

پکیج فیلتراسیون تمام اتوماتیک ساخت شرکت آبگیر حیات کرمان با استفاده از فیلترهای دیسکی جیمتن اسپانیا
ظرفیت : 35 لیتر بر ثانیه

پکیج فیلتراسیون نیمه اتوماتیک ساخت شرکت کوهبانان با استفاده از فیلترهای دیسکی جیمتن اسپانیا
ظرفیت : 30 لیتر بر ثانیه